Regulamin sklep TF:

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Twoja Ferma Joanna Kotlarska-Radiković, Trzcianka 36, 64-316 Kuślin, NIP: 923 148 33 16, za pośrednictwem sklepu internetowego „Twoja Ferma”  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Twoja Ferma Joanna Kotlarska-Radiković usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1.       Dostawa – oznacza:

a)      czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu albo też,

b)      czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem transportu własnego Sprzedawcy, Towaru określonego w zamówieniu albo też,

c)      czynność faktyczną polegającą na wydaniu Klientowi przez Sprzedawcę, Towaru określonego w zamówieniu w siedzibie firmy,

 1.       Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 •          Firmę kurierską
 •          Pocztę Polska SA
 1.       Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów (zarówno konsument jak i przedsiębiorca).
 2.       Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3.       Materiały – dane, informacje i treści zamieszczane w Sklepie internetowym przez klienta.
 4.       Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.       Sklep internetowy – prowadzony przez firmę Twoja Ferma Joanna Kotlarska-Radiković, Trzcianka 36, 64-316 Kuślin sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową twojaferma.pl/sklep, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie www.twojaferma.pl
 6.       Sprzedawca (zamiennie: Spółka)- oznacza Twoja Ferma Joanna Kotlarska-Radiković, Trzcianka 36, 64-316 Kuślin,e-mail: sklep@twojaferma.pl
 7.       Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1.       Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego  oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1.        Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 2.       Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3.       Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Rejestracja i zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1.       W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając:   imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego.
 2.        Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internatowym.
 3.       Rejestracja w Sklepie Internetowym jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 4.       Logowanie do Sklepu Internetowego  odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 5.       Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości, dodawać produkty do schowka,  a także zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym. Zamieszczane przez Klienta Materiały nie mogą  naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone – nie merytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 6.       Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału (przy czym za zamieszczenie Materiału uznawane będzie także przesłanie danego Materiału do Sklepu Internetowego w formie tzw. pytania do eksperta):

a)      oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b)       oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c)      zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki oraz udostępniania innym użytkownikom Sklepu Internetowego. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

d)      na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki. 

 1.       Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 2.        Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 3.        Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego smyk.com i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta. 

§ 4 Zamówienia

 1.       Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2.       Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3.       Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4.       Jeżeli Klient zamówi większą ilość towaru, aniżeli ta, która jest wskazana na karcie danego produktu, to ilość podaną w karcie produktu zostanie wysłana w przeciągu 24 godzin od zamówienia, natomiast w przypadku pozostałej ilości - z klientem skontaktuje się konsultant sklepu w celu ustalenia terminu dostawy pozostałego towaru.
 5.       Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6.       Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 7.       Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8.       Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

 1.       Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a)      przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PAYU, obsługiwany przez firmę PayU SA, z siedzibą na ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań.

b)     tradycyjny przelew bankowy(w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu na rachunku bankowym wpłaty dokonanej przez Klienta na poczet zawartej transakcji);

c)      gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

§ 6 Zasady dostawy zamówienia

 1.       Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski  za pośrednictwem:

a) firmy kurierskiej

b) Poczty Polskiej

Doręczenie transportem własnym następuje w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. Przy czym Sprzedający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu do w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.  Pocztą elektroniczną Klient otrzymuje informacje o termie dostawy towaru, co obliguje go do zapewnienia aby w miejscu dostawy i terminie dostawy znajdowała się osoba upoważniona do odbioru zamówienia.

 1.       Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2.       Towar wysyłany jest w terminie 48 godzin od chwili przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy założeniu iż zamówiony towar znajduje się na stanie magazynowym Sprzedającego. W przypadku gdy towar nie jest dostępny na stanie magazynowym Sprzedającego wysyłka następuje w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku gdyby okazało się, iż uwagi na brak dostępności towaru, realizacja zamówienia nie będzie możliwa w siedmiodniowym terminie, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta pocztą elektroniczną. Wówczas Klient będzie miał możliwość podjęcia decyzji, czy nadal oczekuje na zamówiony towar, czy też modyfikuje swoje zamówienie w zakresie rodzaju towaru, czy tez rezygnuje z zamówienia.
 3.       Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 4.       Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 5. Sprzedający ma prawo do podania właściwego kosztu i opcji wysyłki zamówionego towaru, nawet jeśli są one inne niż wybrane przez klienta w panelu zamówienia.

§ 7 Gwarancja

 1.       Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzielona przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2.       Warunki gwarancji określane są indywidulanie dla każdego towaru przez jego producenta bądź dystrybutora. W przypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stornie Sklepu internetowego.
 3.       Gwarancja ma zastosowanie pod warunkiem przedstawienia przez Klienta dowodu zakupu towaru podlegającego gwarancji.
 4.       Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy dostawcy (kurierze, kierowcy ) czy nie ma uszkodzeń mechanicznych i sporządzenia protokołu ewentualnego uszkodzenia. Jeżeli towar nie zostanie sprawdzony a klient zgłosi uszkodzenie mechaniczne w terminie późniejszym gwarancja nie obejmie uszkodzenia mechanicznego

§ 8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1.       Kupujący będący Konsumentem ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, w szczególności z ustawy z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) zgodnie z która Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.
 2.       Konsument (klient) ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient odsyła nieuszkodzony, kompletny, nie mający śladów użytkowania   towar na własny koszt .
 3.       Klient wraz z towarem dołącza pisemne odstąpienie od umowy oraz nr konta bankowego. Sprzedający wystawia dokument korygujący i wysyła do klienta w formie listu przez Pocztę Polska. Zwrot zapłaconej za towar kwoty następuje po otrzymaniu podpisanej kopii dokumentu korygującego w ciągu 48 godzin.

§ 9 Reklamacje

 1.       Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy dostawcy (kurierze, kierowcy ) czy nie ma uszkodzeń mechanicznych oraz dokonać sprawdzenia ilościowego zgodnie z dokumentem zakupu. Jeśli towar nie zostanie sprawdzony i nie zostanie sporządzony stosowany protokół Sprzedający nie uwzględni reklamacji ilościowej oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.
 2.       Klient ma obowiązek pisemnego poinformowania Sprzedającego o brakach ilościowych lub uszkodzeniach towaru w terminie 7 dni od momentu dostawy. W potwierdzenia przez Sprzedającego  braków ilościowych Sprzedający dokonuje wysyłki brakującego towaru na swój koszt. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego wadliwości towaru (tylko przy Kurierze lub kierowcy) Sprzedający odbierze przesyłkę przez kuriera lub kierowcę. Klient ma obowiązek dołączenia formularza reklamacji.
 3.       Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni. Towar zostanie wymieniony na nowy lub zwrócona zostanie kwota za zakupiony towar.
 4.       Sprzedający pisemnie lub telefonicznie skontaktuje się w celu uzgodnienia i poinformowania klienta o procedurze w związku z reklamacją.

§ 10 Dane osobowe

 1.       Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Spółka przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Klient, który rejestruje się w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych podane przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym, a także dane podane przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowych. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2.        Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Spółka uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, na żądanie Klienta wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów.
 3.       Klient, który wyraża chęć otrzymywania od Spółki informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez Klienta adres e’mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie  jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez Spółkę wiadomości w formie tzw. newsletterów.
 4.        Dane osobowe przetwarzane są przez firme Twoja Ferma Joanna Kotlarska-Radiković, Trzcianka 36, 64-316 Kuślin będącą administratorem tychże danych.
 5.       Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
 6.       Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 7.       Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez Spółkę.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą
 2.       W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3.       W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 4.       Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 
 5.       W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 6.        Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 7.        Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Akceptuj

Ta strona korzysta z plików cookie, w celu usprawnienia działania sklepu.