Polityka prywatności:

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem sklepu twojaferma.pl/sklep jest Twoja Ferma Joanna Kotlarska-Radiković, Trzcianka 36, 64-316 Kuślin, NIP: 923 148 33 16

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");
3. poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez ... dopisać

3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Twoja Ferma Joanna Kotlarska-Radiković, Trzcianka 36, 64-316 Kuślin, NIP: 923 148 33 16. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: sklep@twojaferma.pl lub listownie pod adresem wskazanym powyżej.

2. Administrator zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

1. obsługa zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych identyfikacyjnych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 5 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO);
2.  dostarczanie biuletynów i informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest odrębna zgoda wyrażona przed przystąpieniem do przesyłania informacji (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO); 
3.  działania marketingowe – podstawą prawną przetwarzania jest odrębna zgoda wyrażona przed przystąpieniem do przesyłania informacji (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO);
4.  obsługa klientów i pomoc dla klientów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz optymalizacji usług w sposób przystępny dla użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO).

3. Administrator może także przetwarzać dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego, m.in. w celu wypełniania zobowiązań podatkowych i rachunkowych.

4. Dane podawane w związku z nawiązywaniem kontaktu drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty e-mail lub przez formularz kontaktowy będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i przekazania wyjaśnień osobie nawiązującej kontakt. Wysłanie formularza kontaktowego wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane zebrane w związku z nawiązaniem kontaktu zostaną niezwłocznie usunięte po jego zakończeniu.  

5. Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub korzystania z usługi, po czym dane podlegające archiwizacji przechowywane będą przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Po upływie wskazanych okresów, dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

6. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, serwisom obsługującym płatności, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ponadto, dane osobowe mogą być ujawnione osobom trzecim lub organom administracji publicznej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. Użytkownik ma prawo dostępu, żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień tych można korzystać w następujących sytuacjach:

1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały pozyskane; gdy cofnięta zostanie zgodna na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzenie prawidłowości tych danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, gdy dane nie będą już potrzebne, ale mogą być potrzebne osobie której dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z osobą której dotyczą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba ta ma prawo otrzymać dane jej dotyczące w powszechnie nadającym się do odczytu formacie oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

8. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w jakiej znajduje się osoba, której dane dotyczą;
2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

9. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową lub świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy lub świadczenie usług.

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w każdym czasie.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych następuje w sposób sprzeczny z przepisami o ochronie danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2.  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3.  w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1. czas nadejścia zapytania,
2. czas wysłania odpowiedzi,
3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku 
gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
6. informacje o przeglądarce użytkownika,
7. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem, zapewnienia funkcjonalności strony oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości strony internetowej na urządzeniach końcowych.

 

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

Wersja obowiązująca Polityki prywatności według dnia 25 maja 2018 r.


Akceptuj

Ta strona korzysta z plików cookie, w celu usprawnienia działania sklepu.