Serwis instalacji elektrycznych i gazowych

Pamiętaj o przeglądach instalacji, jeśli nie chcesz stracić ubezpieczenia i móc spać spokojnie, nie martwiąc się o bezpieczeństwo swojego gospodarstwa.

Wszystkie instalacje elektryczne w nowo wybudowanych obiektach przed przekazaniem do eksploatacji powinny być poddane oględzinom, próbom i pomiarom. Dodatkowo, zgodnie z przepisami, właściciel budynku zobowiązany jest do dokonania kontroli, nie rzadziej niż raz na 5 lat, aby sprawdzić stan techniczny i przydatność budynku do użytkowania, także pod kątem instalacji elektrycznej. Jeśli nasze gospodarstwo dopadnie burza, powódź czy nawet silne wiatry badania te należy wykonać ponownie każdorazowo po ich wystąpieniu.

Firmy ubezpieczeniowe nie informują o tym, że trzeba mieć zawsze aktualne badania kontrolne instalacji. Protokoły z inspekcji są niezbędne do uzyskania odszkodowania, np. w przypadku pożaru czy zalania obiektu przez wodę. Jeżeli dokumentów nie będzie – nie ma szans na zadośćuczynienie za szkody.

Kontrola stanu instalacji polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli:

 • co najmniej raz w roku, która polega na sprawdzeniu stanu technicznego:
  – elementów budynku,
  – budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
 • co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do:
  – użytkowania obiektu budowlanego,
  – estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  – kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 • co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m².

W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji należy sprawdzić, czy ta rozbudowa lub zmiana jest zgodna z wymaganiami HD 60364 i czy nie spowoduje pogorszenie stanu bezpieczeństwa.

Podobne przepisy dotyczą także instalacji gazowych, zastosowanych w gospodarstwach rolnych.

Jak często powinno się przeprowadzać pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych

 

Rodzaje pomieszczenia Sprawdzenie rezystancji izolacji
Nie rzadziej niż, co
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
O wyziewach żrących rok rok
Zagrożone wybuchem rok rok
Otwarta przestrzeń 5 lat rok
Pomieszczenia wilgotne 5 lat rok
Pomieszczenie gorące (o temp. powietrza powyżej 35ºC) 5 lat rok
Zagrożone pożarem rok 5 lat
Zapylone 5 lat 5 lat
Pozostałe pomieszczenia 5 lat 5 lat

Firma Twoja Ferma wykonuje przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej na terenie całego kraju. Zgodnie z wymaganiami firm ubezpieczeniowych, tego typu badania powinny być wykonywane raz w roku.

Posiadamy uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe na urządzenia i instalacje elektryczne i gazowe. Wykonujemy badania techniczne urządzeń i instalacji.

Cena wykonania przeglądu instalacji elektrycznej i gazowej

Każdy obiekt traktowany jest przez nas indywidualnie. W ramach podpisania długofalowej umowy na wykonywanie przeglądów elektrycznych i gazowych, oferujemy atrakcyjne rabaty.

Zapraszamy do kontaktu w celu stworzenia oferty dostosowanej do Państwa potrzeb!